Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya az Utadon.hu Kft. (székhelye: 1118 Nagyszeben út 5/F, Cg.: 01-09-307005, a továbbiakban: „Utadon.hu Kft.”) és a vele szerződéses jogviszonyba kerülő fél (a továbbiakban: „  Megrendelő”) között a turisztikai szektorban érintett vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak, üzeneteinek, eseményeinek bemutatása tárgyában az Utadon.hu Kft. által kifejlesztett alkalmazás használata tárgyában folytatott szerződéskötést megelőző tárgyalásokra, a szerződés megkötésének folyamatára, a szerződés megkötésére és teljesítésére, illetve a szerződésszegő magatartásokra terjed ki.

1.§ A szerződés tárgya

(1) Az Utadon.hu Kft. olyan alkalmazást fejlesztett ki és üzemeltet, amelynek legfőbb célja a turisztikai szektorban érintett vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak, üzeneteinek, eseményeinek bemutatása a Megrendelő részére.

(2) A Megrendelő az alkalmazás igénybevételére vonatkozó sikeres regisztrációt követően értékelheti a szállásokat, szolgáltatásokat és hozzászólhat az egyes megjelent cikkekhez, filmekhez. Az alkalmazás alább felsorolt funkcióinak teljes körét a Megrendelő megfelelő előfizetési csomag, azaz térítési díj ellenében veheti igénybe 2018. augusztus 1-től.

(3) A Megrendelő az alkalmazás igénybevételével nyomon követhet turisztikai vállalkozásokat és rendezvényeket.

(4) Az Utadon Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló turisztikai vállalkozások (a továbbiakban: „Partnerek”) az alkalmazáson keresztül tájékoztathatják a Megrendelőt az eseményeikről és legújabb termékeikről, illetve bemutathatják a szolgáltatásaikat, nyitva tartásukat és eseményeket hozhatnak létre.

 

(10) Az  Utadon.hu Kft. az alkalmazáson belül hírfolyamot üzemeltet. A hírfolyamon belül érhetőek el a legfontosabb tudnivalók, így különösen, de nem kizárólag:

– Új Partnerek csatlakozása;

– Új rendezvények;

– Új termékek promóciója;

– Új szolgáltatások bemutatása;

2.§ A szerződés létrejötte és hatályba lépése

(1) A Utadon Kft. és a Megrendelő között az alkalmazás igénybevétele tárgyában kelt szerződés írott formában, nem elektronikus úton jön létre.

(3) A Megrendelő szerződéskötésre irányuló ajánlata akkor válik hatályossá, amikor az az Utadon.hu Kft. számára hozzáférhetővé válik.

(4) Az Utadon.hu Kft. a Megrendelő szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának megérkezését postai úton, a Megrendelő által megadott címre küldött aláírt szerződés formájában visszaigazolja. A visszaküldött aláírt szerződés ajánlott postai úton történő feladásával Megrendelő részére a felek között szerződés jön létre az alkalmazás igénybevétele tárgyában.

(5) Az alkalmazás elérése érdekében az Utadon.hu Kft. által nyújtott szolgáltatáscsomag kiválasztásával, a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával, valamint az Utadon Kft. fenti (4) bekezdés szerint visszaküldött aláírt szerződés által létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül,

(6) A Felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

(8) Az alkalmazás elérése érdekében üzemeltetett honlapon az Utadon.hu Kft. az Általános Szerződési Feltételeit oly módon teszi elérhetővé, amely a Megrendelő számára lehetővé teszi, hogy azt tárolja és előhívja.

(9) Az Utadon.hu Kft. és a Megrendelő között a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a kiválasztott előfizetés díját a Megrendelő egy összegben az Utadon.hu Kft. részére megfizette és az az Utadon.hu Kft. számláján maradéktalanul jóváírásra került.

3.§ Személyes adatok kezelése

(1) A Megrendelő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Utadon.hu Kft. az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatnak minősülő adatait az ott meghatározott célból kezelje, rögzítse, tárolja, feldolgozza, rendszerezze és azokat a Partnerek részére továbbítsa.

(2) A személyes adatok továbbítására az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból kerülhet sor. A regisztrációval a Megrendelő elismeri, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadta.

4.§ A Felek jogai és kötelezettségei

(1) A Megrendelő haladéktalanul köteles az Utadon.hu Kft.-t pósta vagy e-mail útján értesíteni, amennyiben az adataiban változás következett be.

(2) Az Utadon.hu Kft. a szerződés hatálya alatt köteles biztosítani az alkalmazáshoz történő folyamatos hozzáférést a Megrendelő részére.

(3) Az Utadon.hu Kft. az alkalmazáshoz történő hozzáférést kizárólag technikai okból vagy a Megrendelő díjtartozása esetén, a díjtartozós kiegyenlítésének időpontjáig korlátozhatja, illetve függesztheti fel.

(4) Az Utadon.hu Kft. a szerződés teljesítése érdekében jogosult további alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni, akiknek a teljesítéséért és magatartásáért felelősséggel tartozik.

(5) Az Utadon.hu Kft. a Megrendelő személyes adatnak minősülő adatait jogosult kezelni, feldolgozni és a Megrendelő hozzájárulása esetén továbbítani a Partnerek felé.

5.§ Az alkalmazás használati díja

(1) A Megrendelő az Utadon.hu Kft. által fejlesztett és üzemeltetett alkalmazás használatának ellenértékeként az alkalmazás funkcióválasztékának mértékéhez igazodó éves díjat köteles megfizetni. A díj mértékét a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza.

(2) A Megrendelő a kiválasztott csomag díját a szerződéskötést követően, előre, egy összegben köteles megfizetni a Utadon.hu Kft. OTP Bank Nyrt. -nél vezetett 11711065-21449431 sz. számlája javára kezdeményezett fizetési megbízás útján.

(3) A szerződés nem lép hatályba és az Utadon.hu Kft. nem biztosít a Megrendelőnek hozzáférést az alkalmazáshoz, amíg a Megrendelő az éves díjat nem fizeti meg maradéktalanul.

(4) Az éves díj tárgyában a Utadon.hu Kft. számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelőnek, a szerződéskötésben megadott címre.

6.§ Felelősségkorlátozás

(1) Az Utadon.hu Kft. nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatelveszésből, adatsérülésből, az adatok manipulálásából eredő kárért, harmadik személyek elektronikus vagy fizikai úton történő illetéktelen behatolásából eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért, még abban az esetben sem, ha az ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták.

(2) A Megrendelőnek az Utadon.hu Kft.-vel szemben szerződésen kívül vagy szerződéses jogviszonyból eredő kártérítési igénye egy év alatt évül el.

(3) Megrendelő kötelezettsége minden, a birtokában lévő adat elveszésének megakadályozásához szükséges intézkedés megtétele.

7.§ A kézbesítés szabályai

(1) A Felek kötelesek minden olyan értesítést, amely a szerződésre irányadó jogszabályi rendelkezések alapján jelentőséggel bír vagy későbbi időpontban jog vagy kötelezettség keletkezésének, megszűnésének, teljesítésének vagy teljesítése mulasztásának bizonyítására szolgálhat, írásbeli formában megtenni egymással szemben.

8.§ A szerződés időtartama és megszűnése

(1) Az alkalmazás használata tárgyában kelt szerződés a választott csomagban szereplő határozott időtartamra jön létre. A szerződés időtartamának kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének napja, lejárata a hatályba lépést követő 183., illetve 365. naptári nap.

(2) A szerződést – annak határozott időtartamára tekintettel – a felek nem jogosultak rendes felmondás útjáén megszüntetni.

(3) Bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződést rendkívüli felmondás útján, azonnali hatállyal megszüntetni.

 

(4) Amennyiben a Megrendelő megalapozottan szünteti meg a szerződést rendkívüli felmondás útján, úgy az Utadon.hu Kft. a szerződés időtartamából még hátralévő idővel arányos díjat a részére visszatéríti.

(5) A szerződés az egy naptári éves határozott időtartam lejártát követően további egy-egy naptári évvel meghosszabbodik, amennyiben a Megrendelő a megrendelt csomag díját az Utadon.hu Kft. részére megfizeti.

9.§ Reklám adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

(1) A Megrendelő a szerződéskötéssel és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utadon.hu Kft., mint az alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Partnerek részére reklámnak minősülő tájékoztatást, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján küldjenek.

10.§ Üzleti titok, szerzői jogvédelem

(1) A Felek kötelesek a közöttük fennálló kapcsolat során a másik félről tudomásukra jutott valamennyi adatot, információt, megoldást, tényt, összefüggést, képletet, alkalmazást, eljárást, valamint az összes rendelkezésükre bocsátott dokumentumot, azok másolatait, valamennyi egyéb információt üzleti titokként korlátlan ideig megőrizni.

(2) A Felek az információkat kizárólag a köztük fennálló kapcsolat, jogviszony teljesítéséhez használhatják fel, és kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni az információk jogosulatlan tárolásának, felhasználásának, továbbításának megakadályozása érdekében. Az Utadon.hu Kft. a Megrendelő hozzájárulása esetén a személyes adatnak minősülő adatait a Partnerek részére továbbíthatja.

(3) A Felek az egymással való kapcsolatukra és a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

(4) Az Utadon.hu Kft. által szolgáltatott alkalmazás, mint szellemi alkotás felett, illetve az abban megvalósított jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes körű rendelkezési jog az Utadon.hu Kft.-t illeti meg. Az alkalmazás vagy egyes részeinek szerződésben rögzítettől eltérő célú felhasználásához, kiegészítéséhez, nyilvánosságra hozatalához az Utadon.hu Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

11.§ Irányadó jog, jogviták

(1) A Felek között létrejövő szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar anyagi és eljárásjog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló törvény és nemzetközi szerződések és a Pp. rendelkezései irányadóak.

(2) A Felek a közöttük hatályos szerződéssel vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban közöttük felmerült jogvitákat elsősorban peren kívül, tárgyalások útján igyekeznek megoldani.

(3) Amennyiben a peren kívüli tárgyalások, illetve a közvetítői vagy békéltető eljárás sikertelen, a Felek az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé terjesztik jogvitájukat.

12.§ Teljességi záradék

(1) A jelen Általános Szerződési Feltétel a Felek között létrejövő szerződéssel együtt a Felek közötti szerződéses megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

(2) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltétel vagy a szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az Általános Szerződési Feltétel és a szerződés egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának.

(3) Ha az értelmezés jogi okból nem lehetséges a felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.

(4) A Megrendelő a szerződéskötéssel kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételt a szerződés megkötését megelőzően megismerte és azt magára nézve kötelezőként kifejezetten elfogadja.

(5) Amennyiben az Általános Szerződési Feltétel, illetve a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. A Ptk. 6:81.§ rendelkezéseitől eltérően, amennyiben a Megrendelő általános szerződési feltételeket alkalmaz, úgy ennek a rendelkezései nem válnak az Utadon.hu Kft. és a Megrendelő között létrejött szerződés részévé a Megrendelő általános szerződési feltételeinek szerződéses tartalommá válását a felek kifejezetten kizárják.

13.§ Jogszabályon alapuló tájékoztatás

(1) A Megrendelő a regisztrációval és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával igazolja, hogy a Utadon.hu Kft. „TÁJÉKOZTATÓ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL”, „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ”, „A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ” és a „SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS” c. tájékoztatóit a szerződés megkötését megelőzően áttanulmányozta és az abban foglaltakat a regisztrációval magára nézve elfogadja.

14.§ Hatályba lépés

(1) A jelen Általános Szerződési Feltétel hatályba lépésének időpontja 2018. május 2. napja. Az Általános Szerződési Feltétel rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.